Newsroom

Newsroom / Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2018 - CIT oraz ulga B+R.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2018 - CIT oraz ulga B+R.


28.11.2017

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2018 - CIT oraz ulga B+R.

W dniu 22 listopada 2017 r. została podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a 24 listopada 2017 r. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Ustawy wprowadzają szereg rewolucyjnych zmian, które w sposób istotny wpłyną na podatkowe rozliczenia podatników. Poniżej prezentujemy podsumowanie zmian, które w naszej ocenie należy uznać za kluczowe dla Państwa.

 

 

Jako najistotniejsze zmiany w zakresie zmian w CIT należy wskazać:

 • wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów (działalność operacyjna) i  jednoczesne uniemożliwienie obniżanie wyniku podatkowego osiąganego w ramach jednego źródła przychodów o stratę podatkową osiągniętą w ramach drugiego źródła;
 • wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego: przede wszystkim ograniczenia od nowego roku będę również dotyczyć finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane (np. banki);
 • ustanowienie ograniczeń w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne;
 • objęcie aportów przedsiębiorstw lub ZCP tzw. małą klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania;
 • uniemożliwienie stosowania mechanizmu „debt push down”;
 • ograniczenie możliwości stosowania zwolnienia dywidendowego do przychodów z  dywidend, podwyższenia kapitału zakładowego i tzw. niepodzielonych zysków powstających w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową.
 • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych

 Najistotniejsze zmiany w zakresie ulgi B+R to:

 • 100% odliczenie kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podmiotów prowadzących pracę B+R bez względu na ich wielkość oraz 150% odliczenie większości kosztów kwalifikowanych dla centrów badawczo – rozwojowych; co w praktyce oznacza rozpoznanie danego kosztu w  podwójnej lub dwuipółkrotnej wysokości;
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności wypłacane z tytułu umów o  dzieło i umów zlecenia,
 • potraktowanie za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od prac rozwojowych zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej w ich wartości początkowej pozostają wydatki poniesione na prace B+R również z uwzględnieniem m.in. kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe,
 • umożliwienie rozliczenia w ramach ulgi B+R kosztów uzyskania i utrzymania patentów, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość,
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o wydatki na usługi (nabywane od pomiotów niepowiązanych) wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • umożliwienie podmiotom mającym status centrum badawczo rozwojowego na ujmowanie w uldze B+R (w częściowym zakresie) odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R oraz kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych związanych z działalnością B+R nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo, jak nowe regulacje wpłyną na  Państwa działalność oraz planowane projekty, zachęcamy do kontaktu. Pomożemy Państwu określić jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki zmiany przepisów, a także ocenimy możliwość podjęcia prac nad implementacją ulgi B+R.

Więcej informacji o zmianach pod poniższymi linkami:

https://www.ozogtomczykowski.pl/aktualnosci/korzystne-zmiany-w-uldze-b-r-przyjete-przez-senat https://www.ozogtomczykowski.pl/aktualnosci/przygotuj-sie-na-zmiany-w-cit.

 

 

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon