Strona główna / Covid-19

Covid-19


Sytuacja związana z panującą epidemią COVID-19 w Polsce zmieniła sposób funkcjonowania naszej kancelarii. W tej chwili próby dla wszystkich, komentujemy najnowsze zmiany w przepisach, wspieramy naszą ekspercką wiedzą media.

Zaproponowane przez naszą Kancelarię zmiany w zakresie odliczania darowizn i VAT uwzględnione zostały w rządowym projekcie ustawy nowelizującej Tarczę Antykryzysową.

W ramach akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy.” angażujemy się w działania na rzecz szpitali i przedstawicieli służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. To czas ogromnej mobilizacji wszystkich naszych pracowników.

W tym trudnym dla polskiej gospodarki czasie, naszą misją jest dostarczanie naszym Klientom jak największej ilości przydatnych porad i informacji, które pomogą im jak najszybciej wdrożyć rozwiązania zaproponowane w ramach tarczy antykryzysowej.

Jesteśmy dostępni dla Państwa 24/7!

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z materiałów merytorycznych przygotowanych przez naszych ekspertów! 

 


Pytania

Jakimi narzędziami dysponuje przedsiębiorca w zakresie zmiany umów z kontrahentami?

Renegocjowanie zawartych kontraktów
Zdarzenie siły wyższej, takie jak epidemia, nie dotyka indywidualnie tylko jednego przedsiębiorcy, ale w sposób powszechny wpływa na zmianę warunków gospodarczych. Stąd obie strony umowy mogą być zainteresowane zmianą warunków umowy, a w konsekwencji dobrowolnie przystąpić
do negocjowania: terminu spełnienia świadczenia, wolumenu świadczenia, jak również wielu innych postanowień, które są dla stron istotne.

Uchylenie się od obowiązku zapłaty odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jak również od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli w toku procesu wykaże, że nie wykonał umowy lub nienależycie ją wykonał jedynie wskutek okoliczności związanych ze zdarzeniem siły wyższej. Jeżeli zawartaw kontrakcie regulacja „siły wyższej” nie obejmuje „epidemii” czy „stanu zagrożenia epidemicznego”, podstawą dla uchylenia się od odpowiedzialności będzie regulacja kodeksowa, tj. konieczne będzie wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 kc).

 

Wystąpienie do Sądu z wnioskiem o modyfikację całego stosunku zobowiązaniowego łączącego go z kontrahentem. Taką modyfikację wprowadza się przy zastosowaniu klauzuli rebus sic stantibus. Klauzula ta stwarza szansę na zmianę treści zawartych umów i ich przystosowanie do nowej sytuacji w przypadkach bardzo głębokich kryzysów gospodarczych. Wskutek zastosowania klauzuli przez Sąd dochodzi do przywrócenia ekwiwalentności świadczeń stron, co z natury rzeczy stanowi podstawę ekonomiczną funkcjonowania większości umów wzajemnych (art. 3571 kc).

Wygaśnięcie całości lub części stosunku zobowiązaniowego, jeżeli jedno ze świadczeń stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które strony odpowiedzialności nie ponoszą (art. 475 i 495 kc).Wygaśnięcie całości lub części stosunku zobowiązaniowego, jeżeli jedno ze świadczeń stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które strony odpowiedzialności nie ponoszą (art. 475 i 495 kc).

 

Zważywszy na istotne ograniczenie lub wręcz zawieszenie działania Sądów powszechnych i organów egzekucyjnych kluczowe jest jednak zainicjowanie w pierwszej kolejności konstruktywnego dialogu z partnerami biznesowymi. Solidarna postawa w biznesie może stanowić przeciwwagę dla zagrożenia, jakie wiązałoby się z niewypłacalnością kontrahenta i brakiem perspektywy współpracy w przyszłości. Z uwagi właśnie na fakt, że rozwoju obecnej sytuacji nie da się przewidzieć, warto do tych uzgodnień przystąpić możliwie najszybciej i uregulować wzajemne zobowiązaniaw dalszej perspektywie, a przede wszystkim by ustabilizować sytuację w najbliższych dniach i tygodniach. Ustalenia te powinny dotyczyć w szczególności sposobu i terminu realizacji zobowiązań, rozłożenia płatności w czasie, tak aby pozwolić na zachowanie własnej płynności finansowej przy dostosowaniu się do możliwości naszego kontrahenta. W przypadku sporu sądowego wszystkie podjęte przez nas działania wobec kontrahentów będą oceniane przez Sądy post factum.Dlatego kluczowe jest, aby działania dążące do zachowania własnej firmy mieściły się w granicach, jakie wyznaczają ww. regulacje.

 

Skontaktuj się z ekspertem:

Michał Mieszkiełło (prawo spółek / kontrakty / prawo cywilne)
e-mail: m.mieszkiello@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 503 316 264
Karol Sowa (kontrakty / restrukturyzacja / reorganizacja)
e-mail: k.sowa@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 600 092 510
Monika Wystrychowska-Zawiślak (nieruchomości, najem, prawo pracy)
e-mail: m.wystrychowska-zawislak@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 695 966 110

 

W jaki sposób zabezpieczyć istniejące roszczenia?

W najbliższym czasie pewne jest, że nasi kontrahenci nie będą w stanie w 100% terminowo obsługiwać swoich zobowiązań. Żadna firma nie jest samotną wyspą i utrzymanie ciągłości działania wymaga kontynuacji wymiany dóbr i usług ze swoimi dostawcami.

W takiej sytuacji należy zadbać o właściwe zabezpieczenie należności od kontrahentów, którzy nie są w stanie z góry zapłacić za dostarczane towary lub usługi. Prawo i postępowanie cywilne przewidują w tym zakresie szeroki wachlarz dostępnych i tanich zabezpieczeń, które, jeżeli zajdzie taka konieczność w przyszłości przyspieszą lub znacznie obniżą koszt dochodzenia roszczeń od niepłacącego kontrahenta.

W kontekście oceny ryzyka wszczęcia przyszłych sporów przez naszych kontrahentów należy zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy zwłoką, która może być przypisana stronie, która nie wykonała umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, a opóźnieniem, do którego dochodzi, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od strony.

Skontaktuj się z ekspertem:

Michał Mieszkiełło (prawo spółek / kontrakty / prawo cywilne)
e-mail: m.mieszkiello@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 503 316 264
Karol Sowa (kontrakty / restrukturyzacja / reorganizacja)
e-mail: k.sowa@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 600 092 510
Monika Wystrychowska-Zawiślak (nieruchomości, najem, prawo pracy)
e-mail: m.wystrychowska-zawislak@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 695 966 110

 

 

Jak skorzystać z pomocy wierzycieli finansowych?

W dobie powszechnych zatorów płatniczych banki i firmy finansujące działalność przedsiębiorcy różnymi produktami finansowymi (leasing/faktoring) mogą być najlepszym przyjacielem firmy doświadczającej przejściowych problemów płatniczych.

Są to wierzyciele, którzy często mają uprzywilejowaną pozycję wobec pozostałych kontrahentów, poprzez posiadanie zabezpieczeń na majątku firmy oraz różnego rodzaju instrumentów pozwalających im na szybkie odzyskanie swoich należności, zanim inni wierzyciele firmy będą w stanie podjąć jakiekolwiek działania w celu odzyskania swoich należności.
Jednocześnie, wierzyciele ci są żywotnie zainteresowani tym, aby ich klient nie utracił płynności i kontynuował obsługę swoich zobowiązań finansowych w dłuższej perspektywie. Upadłość klienta i odzyskiwanie swoich należności w toku egzekucji komorniczej lub upadłości z majątku klienta nie jest scenariuszem pierwszego wyboru dla żadnego z nich.

Warunkiem koniecznym jest jednak zainicjowanie dialogu z tymi wierzycielami zanim firma trwale utraci płynność finansową.

Skontaktuj się z ekspertem:

Karol Sowa (kontrakty / restrukturyzacja / reorganizacja)
e-mail: k.sowa@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 600 092 510
Roksana Barysz (proces cywilny / dochodzenie wierzytelności / restrukturyzacja)
e-mail: r.barysz@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 603 138 038

 

 

Jak przeprowadzić proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

Jeżeli w Państwa firmie pojawiają się pierwsze sygnały utraty płynności, kluczowe jest jak najszybsze rozpoczęcie rozmów z wierzycielami oraz przedstawienie im realnego planu odzyskania stabilności finansowej firmy w dłuższej perspektywie, aby nie skorzystali oni z przysługujących im instrumentów i zabezpieczeń, które w okamgnieniu mogą zatrzymać działalność niemal każdej firmy.

Nasze doświadczenie wskazuje na to, że przedsiębiorstwa, które rozpoczęły procesy restrukturyzacji finansowej od konstruktywnych rozmów z wierzycielami finansowymi, były w stanie szybciej i częściej odzyskać płynność niż firmy wojujące z kredytującymi je instytucjami finansowymi.

Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa w stopniu znaczącym pogorszyła się i nie rokuje szybkiej poprawy, powinni rozważyć złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym najpopularniejszego: postępowania sanacyjnego. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może prowadzić do bezskuteczności wypowiedzeń, m.in.: umów kredytów w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, umów leasingu finansowego, ubezpieczeń majątkowych, gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania.

W ramach prowadzonego postępowania, restrukturyzacja zobowiązań dłużnika polega na:

 1. odroczeniu terminu wykonania lub rozłożeniu spłaty na raty lub zmniejszeniu wysokości zobowiązania lub konwersji wierzytelności na udziały lub akcje dłużnika, a także zmianie, zamianie lub uchyleniu prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność;

 2. odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zobowiązań z tytułu wypłat ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 3. odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatków lub zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;

 4. rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Postępowanie sanacyjne najpełniej chroni dłużnika przed egzekucją przez cały czas trwania postępowania.

Skontaktuj się z ekspertem:

Karol Sowa (kontrakty / restrukturyzacja / reorganizacja)
e-mail: k.sowa@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 600 092 510
Roksana Barysz (proces cywilny / dochodzenie wierzytelności / restrukturyzacja)
e-mail: r.barysz@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 603 138 038

 

 

Jak złożyć wniosek o upadłość?

W ostateczności, jeżeli sytuacja firmy stanie się na tyle dramatyczna, że nie jest możliwe jej restrukturyzacja, może pojawić się konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.

Termin na złożenie wniosku o upadłość, jaki obecnie przewidują przepisy, to 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności dłużnika. Złożenie wniosku o upadłość z zachowaniem ww. terminu chroni osoby zarządzające firmą od osobistej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niezłożeniem wniosku w terminie.

W obecnej dynamicznej sytuacji zasadne może być składanie jednocześnie wniosku o zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek restrukturyzacyjny ma pierwszeństwo rozpoznania przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, a przy obecnym brzmieniu przepisów złożenie obu wniosków jednocześnie zapewnia ochronę osobom zarządzającym firmą.

Skontaktuj się z ekspertem:

Michał Mieszkiełło (prawo spółek / kontrakty / prawo cywilne)
e-mail: m.mieszkiello@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 503 316 264
Karol Sowa (kontrakty / restrukturyzacja / reorganizacja)

e-mail: k.sowa@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 600 092 510
Roksana Barysz (proces cywilny / dochodzenie wierzytelności / restrukturyzacja)
e-mail: r.barysz@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 603 138 038

 

 

 

Jak renegocjować umowy z pracownikami?

Najcenniejszym aktywem każdego pracodawcy są jego pracownicy. Ich wynagrodzenia stanowią jednak istotną pozycję w budżecie każdego przedsiębiorstwa. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, przedsiębiorcy powinni działać „tu i teraz”, bazując na obecnie dostępnych środkach i rozważyć wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników lub ich konkretnej grupy.

Wprowadzenia zmian warunków zatrudnienia można dokonać za pomocą porozumienia zmieniającego warunki płacowe lub wypowiedzenia zmieniającego. Zmiany dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej, zgody pracownika i w żadnym wypadku nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż te przewidziane w kodeksie pracy, również w kontekście płacy minimalnej czy wycofania fakultatywnych składników wynagrodzenia. W umowach zawartych na czas nieokreślony konieczne będzie podanie stosownego uzasadnienia.

Skontaktuj się z ekspertem:

Katarzyna Karpiuk (prawo spółek / prawo pracy / sukcesja, prawo spadkowe)
e-mail: k.karpiuk@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 885 505 408
Monika Wystrychowska-Zawiślak (nieruchomości / najem / prawo pracy)
e-mail: m.wystrychowska-zawislak@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 695 966 110

 

 

Jakie elementy powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi?

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy.

W takim układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu określa się co najmniej:

 1. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

 2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

 3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Kluczowe jest podejmowanie szybkich decyzji, ponieważ w odniesieniu do pracowników o najdłuższym stażu, zmiana wynagrodzenia stanie się skuteczna po upływie 3 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego.

W ramach planowanego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, planowana jest nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 669).

Przepisy ww. ustawy w aktualnym brzmieniu pozwalają na uruchomienie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu ochrony miejsc pracy, na wniosek przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym), łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Zgodnie z planowaną nowelizacją, okres kryzysu, warunkującego możliwość skorzystania
z tego wsparcia, ma zostać skrócony do 2 miesięcy.

W związki z powyższym, w razie przestoju ekonomicznego, pracownikowi będą przysługiwały następujące świadczenia:

 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne;

 • wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem czasu pracy pracownika.

Powyższe świadczenia przysługują pracownikowi przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń (zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy).

Co istotne, w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego u danego pracodawcy i wynikających z tego zmian w zatrudnieniu, wyłączone jest stosowanie przepisów kodeksu pracy w zakresie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, co w zaistniałej sytuacji stanowi znaczne uproszczenie. Zasady i tryb wykonywania pracy w tym okresie będą obowiązywały od chwili wejścia w życie układu zbiorowego lub stosownego porozumienia.

Skontaktuj się z ekspertem:

Katarzyna Karpiuk (prawo spółek / prawo pracy / sukcesja, prawo spadkowe)
e-mail: k.karpiuk@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 885 505 408
Monika Wystrychowska-Zawiślak (nieruchomości / najem / prawo pracy)
e-mail: m.wystrychowska-zawislak@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 695 966 110

 

 

Jakie ułatwienia oferuje przedsiębiorcom tarcza antykryzysowa w zakresie podatków?

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatków, zaległości podatkowych

W przypadku wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej, ustawodawca zrezygnował z  ustalenia opłaty prolongacyjnej (obecnie 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Zwolnieniem zostały objęte jedynie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). W przypadku podatków i opłat lokalnych opłata prolongacyjna będzie naliczana.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczyć będzie również składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o tym także w dalszej części opracowania).

Do skorzystania ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

 

Uprawnienie Ministra Finansów do zaniechania poboru poszczególnych podatków

Minister Finansów otrzymał delegację, aby w drodze rozporządzenia zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. Obecnie rozporządzeń brak.

 

Odliczenie straty podatkowej „wstecz”

Wprowadzona została możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 r., w przypadku, gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim. W 2021 r., znając stratę z 2020 r., podatnicy będą mogli złożyć korekty deklaracji za 2019 r. i jednorazowo obniżyć dochód z 2019 r. o wysokość tej straty,
nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach.

 

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r.

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020 r. Regulacja ta ma zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
lub spółdzielczego stosunku pracy, przychodów z działalności wykonywanej osobiście w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło, a także przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych,
oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 

Odliczenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19

Wprowadzona została możliwość korzystnego odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny;

 • w maju 2020r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;

 • w okresie 1 czerwca – 30 września2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

Aby skorzystać z nowych preferencji, darowizny powinny być przekazywane tylko na rzecz placówek medycznych, które są zamieszczone w wykazach dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ (udostępnianych np. na stronach www. oddziałów).

 

Ulga na złe długi w PIT oraz CIT po stronie dłużnika

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunkami łącznymi do skorzystania z możliwości jest spadek o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku
oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje bez zmian.

 

Płatność na rachunek bankowy spoza białej listy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „Białej listy” do 14 dni. Jest
on liczony od dnia zlecenia przelewu.

 

Nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT

Ustawa wprowadza nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT dla:

 • zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 3.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1.000 zł);

 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł, – do wysokości nieprzekraczającej
  w 2020 r. kwoty 10.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 6.000 zł);

 • świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych, które pracownik otrzyma w związku
  z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r.kwoty 2.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1.000 zł). Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi;

 • dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i  leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem
  na leczeniu – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 3.000 zł (podwyższenie z  dotychczas obowiązującego limitu 2.000 zł).

 

Świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie – zwolnienie z opodatkowania PIT

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, jeżeli nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, wypłacone w 2020 r. świadczenie postojowe będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Podobnie, w przypadku świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika polegającego na zapewnieniu w 2020 r. zakwaterowania oraz wyżywienia niezbędnego do realizacji obowiązków pracowniczych zastosowanie będzie miało zwolnienie z podatku dochodowego.

 

Przesunięcie terminu „podatku od przychodu z budynków”

Przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. Warunki łączne do skorzystania z tej możliwości:

 • spadek o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz;

 • poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Wprowadzono możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. m.in. masek ochronnych, respiratorów, środków odkażających oraz zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNIP w 2020 r.

 

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

Wprowadzono możliwość rezygnacji przez małych podatników z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. Podstawą obliczenia zaliczek będzie dochód faktycznie osiągany w 2020 r. O rezygnacji z zaliczek uproszczonych podatnik powinien poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

 

Ulga na badania i rozwój

Wprowadzono możliwość rozliczenia ulgi B+R już w zaliczkach na podatek dochodowy dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19.

Wprowadzono także możliwość stosowania preferencyjnej 5% stawki z tytułu tzw. IP Box już w zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

 

Zmiana terminu złożenia CIT-8

Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. W przypadku podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu albo jeśli uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów, termin na złożenia i wpłacenia podatku został przedłużony do 31 lipca 2020 r.

 

Zmiana terminów sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego został przedłużony termin na sporządzenie i przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (przedłużenie stosuje się okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.) oraz do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym na przesłanie przez płatników nierezydentom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym (przedłużenie stosuje się do podmiotów, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 31 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.).

 

Zawieszenie terminów dotyczących informacji o cenach transferowych

Wydłużeniu do 30 września 2020 r. ulega termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.

Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9-miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa w dniu 30 września 2010 r. lub później, termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.

 

Skontaktuj się z ekspertem:

Bartłomiej Biały (podatki dochodowe / międzynarodowe prawo podatkowe)
e-mail: b.bialy@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 609 349 949
Wojciech Kotowski (VAT)
e-mail: w.kotowski@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 607 499 189
Jacek Matarewicz (VAT / akcyza / KKS / postępowania podatkowe)
e-mail: j.matarewicz@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 661 975 552
Paweł Stańczyk (podatki dochodowe / planowanie podatkowe)
e-mail: p.stanczyk@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 607 407 837

 

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie ZUS oferuje tarcza antykryzysowa?

Przejęcie przez FGŚP opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

W przypadku przyznania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (w części finansowanej przez pracodawcę) od przyznanych świadczeń. Analogiczne uprawnienie przysługuje przedsiębiorcom, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19, a także organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli otrzymają dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

 

Zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy, którzy:

 • zgłosili do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych,

 • rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,

 • osiągnęli w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie), czyli nie wyższy niż 15.681 zł (5.227 zł x 3),

mogą zwrócić się najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

 

Zmiana podstawy wymiaru składek

Wartość zakwaterowania i wyżywienia niezbędnego do realizacji przez pracownika obowiązków pracowniczych, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić w przypadku:

 • zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewniania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, stacji lub urzędu (dot. przede wszystkim przedsiębiorstw zapewniających funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, ich kluczowych podwykonawców i dostawców, a także przedsiębiorstw zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego) lub

 • polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji
  (dot. przedsiębiorstw jw.),

nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Brak opłaty prolongacyjnej

W przypadku odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich wartości na raty, dotyczącego składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

 

Inne

 • Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez ZUS przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, w razie przekroczenia tego terminu ZUS nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

 • Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

 • Na płatników składek i osoby fizyczne zlecające dzieło nakłada się obowiązki:

  • informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, która zostaje zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
   w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (wzór takiej informacji zostanie określony w drodze rozporządzenia) oraz

  • ewidencjonowania informacji dotyczących zawartych umów o dzieło, o których mowa powyżej, na koncie płatnika składek.

Skontaktuj się z ekspertem:

Aleksander Dyl (PIT / ZUS)
e-mail: a.dyl@ozogtomczykowski.pl, tel. kom.: 885 505 406

 

 

Jakie zmiany w ordynacji podatkowej wprowadza tarcza antykryzysowa?

Wydłużenie terminu wydania interpretacji indywidualnych

Sprawy interpretacyjne zainicjowane poprzez złożenie wniosku o wydanie interpretacji przed wejściem w życie specustawy lub złożone przed zakończeniem epidemii, zostaną wydłużone o 3 miesiące. Minister Finansów uzyskał również uprawnienie do przedłużania terminu do wydania interpretacji indywidualnej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące (de facto zatem na nowe interpretacje podatnicy mogą oczekiwać 6 miesięcy). Niewątpliwie zmiana ta nie jest korzystna z punktu widzenia podatników czekających na interpretację, mającą istotny wpływ na decyzję np. o korekcie zeznania, deklaracji etc.

 

MDR (obowiązki związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych)

Terminy związane z krajowymi schematami podatkowymi nie rozpoczną się, a rozpoczęte będą zawieszone w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i  stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

 

Zwolnienie w podatku od nieruchomości

W zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca upoważnił gminy do wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Gminy samodzielnie mają określić czas zwolnienia.

Oprócz tego Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to będzie dotyczyć raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

 

Zawieszenie biegu terminów postępowań podatkowych

Z mocy ustawy zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych, w tym m.in. w kontrolach i postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach sądowoadministracyjnych i karnoskarbowych.

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na obawę przed rozprzestrzenianiem się wirusa czynności takie jak m.in. przesłuchania świadków, oględziny, wyjaśnienia stron, i tak nie byłyby przeprowadzane. Nie można jednak tracić z pola widzenia, że brak szybkiego załatwienia sprawy może być w pewnych przypadkach niekorzystny dla samego podatnika, który np. czeka na finalnie pozytywną dla siebie decyzję, narzekając na przewlekle / opieszale prowadzone postępowanie.

Jakie zmiany w zakresie najmu w centrach handlowych wprowadza ustawa o tarczy antykryzysowej?

Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). W konsekwencji najemcy nie będą zobowiązani w powyższym okresie do regulowania na rzecz wynajmującego jakichkolwiek świadczeń przewidzianych w umowie najmu, w tym zarówno czynszu, opłat eksploatacyjnych jak i ewentualnych kar umownych.

 

Przedłużenie umowy najmu (dzierżawy lub innej podobnej umowy) po ustaniu zakazu handlu

najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia w ww. terminie, postanowienia dot. wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron przestają wiązać wynajmującego, tj. tj. jak należy wnioskować mimo pewnej nieprecyzyjności tego zapisu, który może powodować wątpliwości interpretacyjne, konieczne będzie uregulowanie wzajemnych należności stron wynikających z zawartej umowy najmu (dzierżawy, innej podobnej) za okres zakazu prowadzenia działalności w Centrum Handlowym.

 

Możliwość modyfikacji powyższych rozwiązań na gruncie przepisów kodeksu cywilnego

Powyższe rozwiązania, przewidujące wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w centrum handlowym oraz odpowiednie wydłużenie umowy najmu, nie uchybia zastosowaniu przepisów kodeksu cywilnego, które zostały określone jako przepisy regulujące stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarcze. Zwrot ten nie jest jednoznaczny, nie mniej jak należy wnioskować chodzi tu w szczególności o zachowanie prawa stron do wystąpienia do sądu z  roszczeniem w trybie art. 357k.c., który po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, może oznaczyć inny sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Na jakie wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą liczyć pracodawcy w obszarze prawa pracy?

Dofinansowanie do świadczeń pracowniczych

Przedsiębiorcy, którzy na skutek wystąpienia COVID-19 odnotowali spadek obrotów gospodarczych,   będą uprawnieni do skorzystania z dofinansowania do świadczeń pracowniczych, w celu utrzymania miejsc pracy, pokrywanych z FGŚP, w  przypadku wprowadzenia:

1. przestoju ekonomicznego, tj. okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

2. obniżonego wymiaru czasu pracy.

Spadek obrotów gospodarczych, będący warunkiem do skorzystania ze wsparcia, rozumiany jest jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym (są to przesłanki alternatywne; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni):

1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzow3ych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub

2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Możliwe dofinansowanie:

1. w przypadku przestoju ekonomicznego (maksymalnie na łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń z możliwością przedłużenia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów):

 • pracodawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia o nie więcej niż 50%, przy czym do kwoty nie niższej niż wynagrodzenie minimalne za pracę, tj. 2.600 zł,
 • możliwie jest dofinansowanie ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w kwocie 1.300 zł,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w łącznej wysokości 1.533,09 zł na osobę;
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS
  na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, które dla IV kwartału 2019 r. wynosiło 5.198,52 zł, co oznacza, że dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wynoszących ponad 15.198,52 zł.

2. w przypadku obniżenia wymiaru pracy:

 • pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2.600 zł,
 • możliwe jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. wg. danych dotyczących IV kwartału 2019 r. w maksymalnej kwocie 2.079,43 zł,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w łącznej wysokości 2.452,27 zł na osobę,
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaz poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS
  na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, które dla IV kwartału 2019 r. wynosiło 5.198,52 zł, co oznacza, że dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wynoszących ponad 15.198,52 zł.

Na potrzeby powyższych rozwiązań, pojęcie „pracownika” odnosi się do:

 • osób pozostających w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (umowy cywilnoprawne),
 • osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną.

 

Dofinansowanie do świadczeń pracowniczych

Alternatywnie do możliwości skorzystania z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogą uzyskać dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

W przypadku uzyskania powyższego dofinansowania przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

W przypadku niedotrzymania tego warunku przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

 

Dopuszczalność zawierania specjalnych porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dopuszczalne jest:

1. ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku z 11 godzin do 8 godzin, i nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku 35 godzin do 32 godzin (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni);

2. zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy; przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Porozumienia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – zawiera pracodawca i przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon