Podatki
Podatki / Postępowania podatkowe

Postępowania podatkowe


Kontrola to ryzyko systemowe. Nie da się go wyeliminować. Można i trzeba się do niego przygotować.

Już starożytni mówili: Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Po co? Aby być podmiotem a nie przedmiotem kontroli i w konsekwencji wyeliminować lub ograniczyć straty.

Zlekceważenie ryzyka kontroli, to zgoda na poniesienie dotkliwych konsekwencji finansowych:

 • domiar podatku,
 • odsetki za zwłokę,
 • egzekucję,
 • odpowiedzialność podatkową osób trzecich (w stosunku do samej firmy),
 • odpowiedzialność karną skarbową.

Kim jest przeciwnik?

Organy KAS:

 • naczelnicy urzędów skarbowych,
 • naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,

 i co może:

 • prowadzić skoordynowane działania we współpracy z organami ścigania (prokuraturą, CBŚ, ABW),
 • kontrolować bez uprzedzenia,
 • dokonać domiaru podatku,
 • zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • zabezpieczyć podatek w trakcie kontroli na majątku podatnika („egzekucja przed egzekucją”),
 • nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, tj. wykonać ją jeszcze przed ostatecznym zakończeniem postępowania,
 • ściągnąć przymusowo zaległy podatek i odsetki.

Jaką bronią dysponuje przedsiębiorca?

 • wiedzą,
 • profesjonalnym wsparciem doradców uzależnionym od etapu, na którym firma znalazła się ze swoimi rozliczeniami.

Przed kontrolą służymy Państwu wsparciem w pozyskaniu wiedzy na temat potencjalnej kontroli:

 • dostarczamy Państwu niezbędnej wiedzy, w tym w szczególności przeprowadzamy szkolenia z zakresu praw i obowiązków:
  • przedsiębiorcy w toku kontroli,
  • organów fiskalnych kontrolujących przedsiębiorcę,
  • stron i świadków w toku przesłuchań prowadzonych przez kontrolujących,
 • opracowujemy strategię na wypadek sporu w oparciu o informacje na temat kształtu dotychczasowych rozliczeń przedsiębiorcy.

W trakcie kontroli tworzymy warunki do tego, aby byli Państwo podmiotem, a nie przedmiotem kontroli:

 • jesteśmy do Państwa dyspozycji jako pełnomocnicy, przejmując na siebie bezpośredni kontakt w sprawie z organem fiskalnym,
 • wspieramy w przygotowywaniu odpowiedzi na wezwania kontrolujących, w tym oceniamy zasadność oraz prawidłowość tych wezwań, mając na względzie, że na udzielenie odpowiedzi fiskus wyznacza konkretne terminy,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w toku przesłuchań świadków czuwając nad prawidłowością przesłuchań, a zwłaszcza nad tym, aby treść zeznania świadka była rzetelnie odzwierciedlona w protokole,
 • składamy wnioski o przesłuchanie świadków, o przeprowadzenie oględzin, dopuszczenie opinii biegłego lub przekazujemy kontrolującym dowody z dokumentów, w celu wykazania tez dowodowych korzystnych dla przedsiębiorcy,
 • kontaktujemy się osobiście z kontrolującymi i monitorujemy podejmowane przez nich działania poprzez okresowe przeglądanie akt kontroli,
 • sporządzamy i składami środki zaskarżenia w postępowaniu przed organami podatkowymi
  i sądami administracyjnymi (zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne).

Równolegle do kontroli i po jej zakończeniu czuwamy, aby ograniczać ryzyko wystąpienia negatywnych skutków na gruncie:

 • postępowania zabezpieczającego należności podatkowej,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, w tym zwłaszcza członków zarządów,
 • odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Dlaczego my?

Mamy na swoim koncie liczne sukcesy w sporach podatkowych, osiągane na różnych etapach postępowania, przed różnymi organami podatkowymi, sądami i trybunałami.

Najważniejsze i najbardziej znaczące sukcesy to:

 • wyroki Trybunału Konstytucyjnego – w wyniku uwzględnienia naszej argumentacji stwierdzono niezgodność z Konstytucją przepisów prawa podatkowego:
  • wyłączających spod pojęcia nadpłaty podatku nienależnie zapłaconych odsetek za zwłokę i pozbawiających w ten sposób podatnika oprocentowania należnego od tych odsetek (sygn. akt SK 21/08);
  • przewidujących obowiązkowe naliczanie odsetek za zwłokę za czas trwania bezzasadnie przedłużającego się postępowania kontrolnego (sygn. akt SK 2/10).
 • uzyskanie trzech orzeczeń NSA przełamujących 20-letnią praktykę w zakresie dokonywania zwrotu VAT (sygn. Akt I FSK 1134/13, I FSK 1133/13 oraz I FSK 1228/13). Sąd potwierdził w nich, że podatnikowi przysługuje skarga na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Ta korzystna dla podatników linia orzecznicza została następnie potwierdzona uchwałą siedmiu sędziów NSA z 24 października 2016 r., sygn. akt I FPS 2/16;
 • wygrany spór z organami celnymi dotyczący podatku akcyzowego, gdzie kwota sporna z odsetkami za zwłokę wynosiła ponad 410 mln zł – było to największe postępowanie w zakresie podatku akcyzowego w Polsce;
 • wygranie prestiżowej i skomplikowanej sprawy sądowej o wartości sporu przekraczającej 100 mln zł, w której pierwszy raz w historii Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w składzie dwudziestu sędziów;
 • uzyskanie trzynastu wyroków NSA podważających powszechną praktykę uznawania ambulansów sanitarnych za samochody osobowe podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (przykładowo sygn. akt I GSK 850/14, I GSK 870/14, I GSK 914/14, I GSK 846/14); korzystne wyroki NSA otworzyły drogę do ostatecznego sukcesu w wymiarze ponad dwumilionowej nadpłaty wraz z oprocentowaniem;
 • wygranie przed NSA sprawy (sygn. akt II FSK 1918/09) dotyczącej zaliczania wszelkich wydatków na składniki majątkowe bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wygrana zapoczątkowała linię orzeczniczą, która następnie ugruntowała się przed poszczególnymi WSA;
 • spowodowanie uchylenia przez WSA w Bydgoszczy decyzji opiewających na kilkudziesięciomilionową kwotę podatku VAT, pozbawiających podatnika prawa do odliczenia VAT, sugerujących bezzasadnie świadomy udział Klienta w oszustwie podatkowym (sygn. akt I SA/Bd 797/15, I SA/Bd 31/16);
 • wygranie sporu z organem podatkowym przed WSA w Gdańsku w zakresie określania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wniesionych aportem akcji spółki komandytowo-akcyjnej (sygn. Akt I SA/Gd 716/12); wartość zaoszczędzonego kosztu uzyskania przychodu to ponad 300 mln złotych;
 • uzyskanie wyroku WSA w Warszawie kwestionującego bezpodstawne decyzje organów skarbowych w przedmiocie wielomilionowego doszacowania przychodu w związku z nabyciem udziałów w spółce po cenie rzekomo zaniżonej (sygn. akt III SA/Wa 2538/14). Sąd potwierdził, że nie można kilkakrotnie opodatkowywać tego samego zdarzenia uznając, że stanowi ono jednocześnie przychód z kapitałów pieniężnych, z innych źródeł, a także z częściowo nieodpłatnych świadczeń;
 • uzyskanie decyzji organów podatkowych, którymi stwierdzono na rzecz Klienta kilkunastomilionową nadpłatę podatku CIT oraz prawo do uzyskania dalszych, około 2 mln złotych tytułem oprocentowania tej nadpłaty – w każdym wypadku bez konieczności kierowania spraw na drogę postępowania przed sądami administracyjnymi;
 • uzyskanie stwierdzenia kilkunastomilionowej nadpłaty podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem w jednym z największych miast w Polsce – na podstawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty, bez wydawania przez organ podatkowy decyzji administracyjnych.

Zapraszamy do kontaktu. 

POLECANE ARTYKUŁY


MF wraca do prac nad polskim REIT

Bardziej restrykcyjne przepisy Kodeksu karnego skarbowego

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon