Podatki
Podatki / Ulga B+R

Ulga B+R


Ulga B+R, to rozwiązanie skierowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu oraz branży, w której działają. Jej istotą jest możliwość ponownego obniżenia podstawy opodatkowania o już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu wydatki, które stanowią tzw. koszty kwalifikowane. Aktualnie, ulga B+R jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Warunki skorzystania z ulgi B+R

Ustawodawca nie przewidział szczegółowych przesłanek do skorzystania z ulgi. Podstawą jednak jest:

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej – rozumianej jako działalność twórcza, na którą składają się badania naukowe lub prace rozwojowe, które są podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (np. udoskonalanie swoich technologii, produktów, usług, lub tworzenie ich od podstaw) oraz

• poniesienie wydatków z nią związanych (tj. kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach PIT oraz CIT).

Koszty kwalifikowane

Zgodnie z ustawą PIT oraz CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z:

• wynagrodzeniem w tym także wynagrodzeniem zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń – w takiej proporcji, w jakiej czas poświęcony przez osoby wykonujące prace/zlecenie/dzieło związane z działalnością B+R pozostaje do ogółu czasu wykonania pracy/zlecenia/dzieła;

• nabyciem materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R;

• odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej;

• nabyciem niebędących środkami trwałymi sprzętów związanych z działalnością B+R.

Limity odliczeń kosztów kwalifikowanych zależne są od tego czy przedsiębiorca posiada status centrum badawczo rozwojowego, czy takiego statusu nie posiada. Oznacza to, że limity są następujące:

100% - dla przedsiębiorców nieposiadających statusu CBR;

150% - w przypadku gdy przedsiębiorca posiada status CBR.

Rozliczenie działalności B+R

Wydatki związane z działalnością B+R można dwukrotnie uwzględnić w rozliczeniu podatkowym:

1) na etapie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jako wydatki związane z działalnością gospodarczą (np. wynagrodzenie pracowników w 100%) oraz

2) na etapie rozliczenia rocznego, poprzez uwzględnienie wydatków poniesionych na działalność B+R – kosztów kwalifikowanych (np. wynagrodzenia pracowników w odpowiednim procencie, który przypada na działalność B+R), pomniejszając podstawę opodatkowania.

Rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za miniony rok podatkowy, przy wykorzystania załącznika CIT/BR lub PIT/BR.

Wyjątek!

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produkcją towarów lub świadczeniem usług, które mogą wesprzeć przeciwdziałanie skutkom COVID-19, wydatki te uwzględnia się już na etapie zaliczek na podatek dochodowy za 2020r.

Efekt skorzystania z ulgi B+R

Efektem skorzystania z ulgi B+R jest możliwość znaczącego obniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym, zmniejszenie samego zobowiązania podatkowego. W przypadku, gdy poniesione przez przedsiębiorcę wydatki na działalność B+R wynoszą 55 000 zł zaś jego podstawa opodatkowania wynosi 175 000 zł, po uwzględnieniu odpisu z tytułu działalności B+R, podstawa opodatkowania zmniejszy się do 120 000 zł. Efektywnie oznacza to, że jego zobowiązanie podatkowe zamiast 33 250 zł, będzie wynosiło 22 800 zł, co daje przedsiębiorcy oszczędność podatkową na poziomie 10 450 zł.

Prawo do skorzystania z ulgi B+R przysługuje niezależnie od wyników działalności badawczo-rozwojowej.

Proponujemy Państwu:

• przygotowanie prowadzonego przez Państwa przedsiębiorstwa do skorzystania z ulgi B+R;

• analizę prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, celem wyodrębnienia prac badawczo-rozwojowych;

• analizę ponoszonych w ramach działalności kosztów, celem rozpoznania oraz wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych;

• weryfikację poprawności prowadzonej przez Państwa dokumentacji na cele działalności badawczo-rozwojowej, w tym w szczególności poprawności prowadzonej ewidencji czasu pracy oraz kosztów kwalifikowanych;

• weryfikację obowiązków sprawozdawczych pod kątem ulgi B+R;

• sporządzenie rejestrów działalności B+R;

• przygotowanie CIT/BR lub PIT/BR;

• wsparcie w procesie uzyskania interpretacji indywidualnej, na ewentualność kontroli organów podatkowych;

• wsparcie podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub kontroli celno-skarbowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych w zakresie działalności B+R;

• przeprowadzenie szkoleń z zakresu ulgi B+R.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z Ulgi B+R lub chcą uzyskać więcej informacji w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.