W dniu 26 stycznia 2023 r. Sejm RP niemal jednogłośnie i ostatecznie uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej. Przepisy wejdą w życie w maju 2023 r.

Bardzo się cieszymy! Jesteśmy dumni, bo: 🧡 byliśmy autorami pierwszej wersji projektu ustawy, która powstała pod auspicjami Rady Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan; 💚 przez 5 ostatnich lat braliśmy aktywny udział w pracach nad jej ostateczną treścią, reprezentując interes polskich przedsiębiorców na NIEZLICZONYCH spotkaniach w ministerstwach, komisjach sejmowych i senackich; 💜 opublikowaliśmy SETKI artykułów, udzieliliśmy SETEK wywiadów, występowaliśmy na DZIESIĄTKACH konferencji – promując ideę fundacji rodzinnej.

Dlaczego fundacja rodzinna? Przede wszystkim dlatego, że umożliwi ona polskim przedsiębiorcom zabezpieczenie integralności firmy i jej efektywną sukcesję, przy jednoczesnej dbałości o interesy członków rodziny. Dzięki temu nawet w przypadku niemożliwych do przewidzenia zdarzeń majątek pozostanie w rękach rodziny na pokolenia.

Obecnie właściciele polskich firm rodzinnych mogą korzystać jedynie z niesatysfakcjonujących rozwiązań krajowego prawa spadkowego (które nie zapewnia skutecznego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa i rodziny), albo z zagranicznych fundacji rodzinnych (zakładanych np. w Holandii, Liechtensteinie czy na Malcie).

Fundacja rodzinna wypełni lukę w krajowych przepisach, pozwalając na efektywne wdrożenie planów sukcesyjnych, bez konieczności korzystania z zagranicznych regulacji. Umożliwi rozwijanie wielopokoleniowych, silnych polskich firm i wzmacnianie ich pozycji na rynkach międzynarodowych.

Najważniejsze cechy fundacji rodzinnej:

 • posiada osobowość prawną
 • zapewnia wielopokoleniową sukcesję
 • izoluje aktywa rodzinne od aktywów biznesowych
 • może prowadzić określoną działalność gospodarczą
 • jest zwolniona podmiotowo od podatku CIT
 • jej statut jest elastyczny
 • może tworzyć jednostki terenowe

Trzy najbardziej interesujące przedsiębiorców obszary w kontekście fundacji rodzinnej, to: zakres dozwolonej działalności gospodarczej, opodatkowanie fundacji i jej beneficjentów oraz zachowek.

Działalność gospodarcza

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić następującą działalność gospodarczą:

 

 1. Zbywanie mienia – o ile nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia (nie dotyczy to udziałów, akcji i innych praw o podobnym charakterze).
 2. Najem, dzierżawa i udostępnianie mienia.
 3. Przystępowanie i uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych i spółdzielniach.
 4. Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
 5. Udzielanie pożyczek beneficjentom oraz podmiotom powiązanym z fundacją.
 6. Obrót walutami w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.
 7. Produkcja produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (z określonymi ograniczeniami).
 8. Gospodarka leśna.

Opodatkowanie

Fundacja rodzinna będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Tym samym, fundacja nie zapłaci podatku od uzyskiwanych zysków kapitałowych (chodzi tu np. o dywidendy, przychody ze zbycia akcji i udziałów bądź ich umorzenia) oraz odsetek od pożyczek udzielonych spółkom powiązanym lub beneficjentom.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej podatkiem dochodowym od osób prawnych nastąpi wyłącznie w czterech sytuacjach:

 • w przypadku wypłaty świadczenia na rzecz beneficjentów lub fundatora – 15% podatku dochodowego płatnego przez fundację rodzinną;
 • w przypadku tzw. podatku od przychodów z budynków, jeśli wartość nieruchomości przekroczy kwotę 10 mln zł;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza dozwolony zakres (tu wprowadzona została sankcyjna, 25% stawka podatku dochodowego);
 • w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej opodatkowane stawką 15% będzie wydanie beneficjentom mienia w związku z rozwiązaniem fundacji, pomniejszonego o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora lub fundatorów.

Beneficjenci fundacji, należący do najbliższej rodziny fundatora, tzw. grupy zero (małżonek, dzieci i dalsi zstępni, rodzice i dalsi wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) oraz sami fundatorzy, otrzymujący od fundacji świadczenia, będą korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym nastąpi jednokrotne opodatkowanie wypłacanych świadczeń do ww. osób – wyłącznie 15% podatek dochodowy płatny przez fundację. Jedyna sytuacja, w które dojdzie do „podwójnego” opodatkowania, to wypłata przez fundację rodzinną świadczeń na rzecz „niespokrewnionych” beneficjentów, tj. nie należących do tzw. grupy zero. W takiej sytuacji, poza 15% podatkiem dochodowym od osób prawnych płatnym przez fundację, dojdzie do dodatkowego opodatkowania osób otrzymujących świadczenia (w tym z tytułu rozwiązania fundacji) 15% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskanie statusu fundatora lub beneficjenta fundacji rodzinnej wyeliminuje możliwość korzystania z tzw. estońskiego CIT przez spółkę, w której są oni wspólnikami. Podobnie, objęcie przez fundację udziałów bądź akcji w spółce korzystającej z estońskiego CIT będzie oznaczać dla spółki utratę prawa do opodatkowania estońskim CIT.

Zachowek

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła rewolucję w zakresie polskich przepisów o zachowku, które nie były zmieniane od kilkudziesięciu lat i były najbardziej konserwatywnymi regulacjami w Europie. Co się zmieniło? Przede wszystkim, majątek wnoszony do fundacji rodzinnej nie będzie wchodził do masy spadkowej, a po upływie 10 lat nie będzie też uwzględniany w zachowku. Oznacza to, że spadkobiercy zgłaszający swoje roszczenie po upływie 10 lat, nie będą mogli skorzystać z instytucji zachowku. Ponadto, wypłaty dokonane z fundacji lub przewidziane na rzecz beneficjenta, który byłby uprawniony jednocześnie do zachowku, będą zaliczane na poczet zachowku. Fundamentalną zmianą, która będzie miała zastosowanie nie tylko do fundacji rodzinnych, ale będzie funkcjonowała w całym systemie prawa cywilnego w Polsce, będzie możliwość miarkowania zachowku. W praktyce oznacza to możliwość: odroczenia płatności zachowku, rozłożenia go na raty (co do zasady – na 5 lat, z możliwością wydłużenia do lat 10) i obniżenia jego wysokości. Wprowadzona została też „ustawowa” możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku.

 

*****

Ustawa o fundacji rodzinnej to dobre prawo. Należało się ono polskim przedsiębiorcom. Mamy nadzieję, że pierwsze polskie fundacje rodzinne powstaną już w pierwszej połowie 2023 r.

Jeżeli zainteresowali się Państwo tematem fundacji rodzinnej, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie przybliżymy szczegóły tego rozwiązania i wspólnie zastanowimy się, czy mogłoby ono pomóc w zabezpieczeniu Państwa biznesu i rodziny.

 

Paweł & Anna Tomczykowscy – partnerzy zarządzający rodzinną 😊 Kancelarią Ożóg Tomczykowski

Skontaktuj się z nami

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426