1. Przekształcenie budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zwiększyć dostępność mieszkań przez wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych. Na konferencji 3 sierpnia 2022r. przedstawiciele MRiT zapowiedzieli, że wkrótce przedstawią Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne. Zgodnie z założeniami, ułatwienia w powyższych przekształceniach mają obowiązywać tylko przez 2 lata.

Pomysł jest uzasadniany wzrostem popularności pracy zdalnej i e-commerce w wyniku pandemii COVID-19, która spowodowała opustoszenie niektórych biur i placówek handlowych, w szczególności tych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 a z drugiej strony ograniczoną dostępnością terenów pod inwestycje mieszkaniowe, oraz rosnącymi cenami mieszkań.

Zgodnie z założeniami projektowana ustawa wprowadzi ułatwienia w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego lub handlowego na mieszkalny związanej z koniecznością jego przebudowy, np. konieczna będzie przebudowa, aby wyodrębnić lokale lub wykonać loggie.Każda taka przebudowa służąca zmianie sposobu użytkowania, w tym przebudowa ścian zewnętrznych, nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, z wyłączeniem zmian w zakresie elementów konstrukcyjnych budynku, jako kluczowych dla bezpieczeństwa użytkowników.

 

 1. Dziennik budowy w postaci elektronicznej.

27 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej, dzięki planowanemu wprowadzeniu systemu EDB (system elektronicznego dziennika budowy).

7 lipca 2022 r. uchwalona została ustawa nowelizująca prawo budowlane, która została podpisana przez Prezydenta 20 lipca, a  następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 lipca 2022r. Nowelizacja ma na celu podjęcie dalszych kroków w celu odformalizowania i przyspieszenia procesów budowlanych. Jedną z głównych zmian noweli jest wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej.

W celu realizacji zapisów noweli, zostanie wprowadzony system EDB, który będzie służył do wydawania i prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej. Najważniejszymi wskazywanymi przez ustawodawcę i GUNB zaletami systemu EDB będzie:

 • możliwość występowania z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie w 100% online w systemie EDB;
 • zarządzanie procesem budowlanym, dodawanie uczestników procesu i wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji;
 • wszyscy uczestnicy procesu budowlanego otrzymają możliwość wglądu wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca online;
 • aplikacja EBD będzie działać także w trybie offline;
 • będzie dostępna wersja  webowa uruchamiana za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej i (w pełni darmowa) wersja mobilna do pobrania ze sklepów Apple Store i Google Play.

Papierowa, tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna do końca 2029 r., po czym nastąpi przejście na formę wyłącznie elektroniczną.

 

 1. Pozwolenie na budowę możliwe bez przyłączy.

Nowela prawa budowlanego uchwalona 7 lipca 2022r. przewiduje zapis, zgodnie z którym, pozwolenie na budowę może nie obejmować przyłączy. Nieobjęcie przyłączy wnioskiem o pozwolenie na budowę razem z budynkiem nie zwalnia jednak z zastosowania innych formalności wymaganych dla budowy tych urządzeń.

Powyższe będzie miało istotny wymiar praktyczny przy planowaniu i etapowaniu inwestycji. Zgodnie z założeniami powyższe ma się przyczynić do przyspieszenia procedur związanych z pozyskiwaniem pozwolenia na budowę a w konsekwencji przełożyć się również na usprawnienie całego procesu budowlanego.

Zmiana w powyższym zakresie weszła w życie 10 sierpnia 2022 r.

 

 1. Uzgodnienie projektów pod względem ppoż w formie elektronicznej.

Przy okazji uchwalania noweli prawa budowlanego, ustawą z 7 lipca 2022r., wprowadzono również zmiany do ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie uzgadniania projektów pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ustawodawca, wprowadzając 1 lipca 2021 r. możliwość sporządzania projektu budowlanego w postaci elektronicznej, nie wprowadził przepisów umożliwiających elektroniczne uzgodnienie projektów pod względem ppoż.

Zgodnie jednak z nowelą, począwszy od 10 sierpnia 2022 r. zaczną obowiązywać odpowiednie regulacje, umożliwiające takie elektroniczne uzgodnienie projektów budowlanych pod względem zgodności z ppoż. Szczegóły w tym zakresie, zostaną uszczegółowione w rozporządzeniu.

 

 1. Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Od 2023 r. ma zostać wdrożony system umożliwiający prowadzenie książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Podobnie jak Elektroniczny Dziennik Budowy – system elektronicznej książki obiektu, docelowo ma być realizowany w 100 % cyfrowo. Od 2027 r. będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Elektroniczna książka obiektu budowlanego jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.