Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych

 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o., Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa, Ożóg Tomczykowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej łącznie jako: „Kancelaria”) zapewnia, że przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”) oraz ustaw krajowych.

Celem niniejszego Regulaminu jest wyjaśnienie przyjętych zasad przetwarzania danych osobowych oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osób, których one dotyczą.

 

[ADMINISTRATOR]

Administratorami danych osobowych są Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o., Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa, Ożóg Tomczykowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami przy Al. Jerozolimskich 93, 02-001 Warszawa (dalej łącznie jako: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kontakt@ozogtomczykowski.pl.

 

[PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA]

 1. ADMINISTRATOR:
 • zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszego dokumentu, a także jego modyfikacji w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na aktualizację przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub wytycznych państwowych lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych czy też zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. 
 • nie podejmuje decyzji w indywidulanych sprawach w sposób zautomatyzowany (w szczególności nie stosuje profilowania),
 • może przekazać dane osobowe do państw trzecich jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy,
 • dokłada staranności w wyborze podmiotów z nim współpracujących, tak aby dawały one gwarancję bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych im przez Administratora danych osobowych,
 • respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego, doradcy podatkowego i adwokackiej,
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 • stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,
 • wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,
 • dokłada starań aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność oraz przejrzystość przetwarzania danych osobowych,

 

[ZAKRES, OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

1. ZAWARCIE ORAZ REALIZACJA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane. bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Pani / Pana ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Panią / Panem a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO), prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Pani / Pana dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pani / Pana lub od podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje, w którym jest Pani / Pan zatrudniona/y lub z którym współpracuje.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług doradztwa prawno-podatkowego.

Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pani / Pana dane w celu:
 

Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy /podmiotu z którym Pani / Pan współpracuje lub go reprezentuje, stanowisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu.
 

2. KORESPONDENCJA I KONTAKT TELEFONICZNY

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zlecenia, i przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Pani / Pana dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio do Pani / Pana lub od podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje, w którym jest Pani / Pan zatrudniona/y lub z którym współpracuje.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług doradztwa prawno-podatkowego.

Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pani / Pana dane w celu:

 • wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z realizowanym zleceniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu związanego z zawartą umową o świadczenie usług tj. realizacją zlecenia objętego tą umową czy dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres i źródło danych

Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy / podmiotu z którym Pani / Pan współpracuje lub go reprezentuje, stanowisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu / faxu oraz inne dane, które zostały przekazane przez Zleceniodawcę Administratorowi w celu realizacji umowy (np. informacje o zarobkach, NIP, PESEL).
 

[ODBIORCY DANYCH]

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością i w zakresie w jakim jest to niezbędne, dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji umowy,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS) oraz innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa

 

[UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ]

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług doradztwa prawno-podatkowego uregulowane jest w przepisach prawa i umowie o świadczenie usług.

Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których dane dotyczą przysługują:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 • prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane powyżej.

[ZOBOWIĄZANIE KLIENTA]

Zleceniodawca, działając w imieniu i na rzecz Administratora zobowiązuje się do przekazania treści niniejszego Regulaminu osobom fizycznym, których dane kontaktowe przekazuje Administratorowi. Czyni to.

 

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon