Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o. o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.”, “Spółka”).

Źródło pochodzenia danych osobowych oraz ich zakres

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane na rzecz Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy z którym współpracuje Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. lub podejmuje działania w celu nawiązania tej współpracy.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. otrzymała Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, podmiot zatrudniający, służbowy adres e-mail.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze współpracą międzyKancelarią Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., a Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest nawiązywanie współpracy i prawidłowa realizacja umów, których stroną jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., w tym również współpraca z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, o której mowa powyżej oraz po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych nie dłużej jak przez sześć (6) miesięcy licząc od momentu zakończenia współpracy.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia.

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00‑193), ul. Stawki 2.

Kontakt

e-mail: daneosobowe@ozogtomczykowski.pl

listownie: Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Rekrutacja na praktyki letnie dla studentów III, IV i V roku prawa

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.”, “Spółka”).

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Pani/Pana uczestnictwem w rekrutacji organizowanej przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. na „Praktyk letnie dla studentów III, IV i V roku prawa” zwane dalej „Praktykami”, na które Pani/Pan aplikuje oraz w celach marketingowych Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o..
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • [sposób wyrażenia zgody] Przesłanie przez Panią/Pana wiadomości e-mailowej na wskazany w ogłoszeniu o Praktykach adres e-mail zgodnie z procedurą tam opisaną i z dopiskiem w tytule maila „ws. praktyk letnich” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym na Praktyki, na które Pani/Pan aplikuje.
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. w tym ochrona przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji na Praktyki.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane na potrzeby rekrutacji na Praktyki letnie, tj. będą one przetwarzane do 1 lipca 2023 r. chyba, że prawnie uzasadnione byłoby ich dłuższe przetwarzanie.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

Kontakt

e-mail: daneosobowe@ozogtomczykowski.pl

listownie: Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dla uczestników WARSZTATÓW DLA STUDENTÓW PRAWA (III, IV i V ROK) MAJ 2023 r.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.”, “Spółka”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Pani/Pana uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. pt. „WARSZTATY DLA STUDENTÓW PRAWA (III, IV i V ROK) MAJ 2023 r.”, zwane dalej „Warsztaty” oraz w celach marketingowych Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o..
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • [sposób wyrażenia zgody] Przesłanie przez Panią/Pana wiadomości e-mailowej na wskazany w ogłoszeniu o Warsztatach adres e-mail zgodnie z procedurą tam opisaną i z dopiskiem w tytule maila „udział w warsztatach” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Warsztatach. To oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane w szczególności (nie wyłącznie) w celu sporządzenia listy obecności uczestników warsztatu, przygotowania zaświadczeń uczestnictwa w warsztatach i innych niezbędnych celach.
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 • Prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o..
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Warsztatach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane na potrzeby Warsztatów będą przetwarzane do końca czerwca 2023 r. chyba, że prawnie uzasadnione byłoby ich dłuższe przetwarzanie.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia.

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Kontakt

e-mail: daneosobowe@ozogtomczykowski.pl

listownie: Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Rekrutacja na praktyki dla studentów IV i V roku prawa

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.”, “Spółka”).

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Pani/Pana uczestnictwem w rekrutacji organizowanej przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. na „Praktyk dla studentów IV i V roku prawa” zwane dalej „Praktykami”, na które Pani/Pan aplikuje oraz w celach marketingowych Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o..
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • [sposób wyrażenia zgody] Przesłanie przez Panią/Pana wiadomości e-mailowej na wskazany w ogłoszeniu o Praktykach adres e-mail zgodnie z procedurą tam opisaną i z dopiskiem w tytule maila „ws. praktyk studenckich” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym na Praktyki, na które Pani/Pan aplikuje.
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. w tym ochrona przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji na Praktyki.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane na potrzeby rekrutacji na Praktyki, tj. będą one przetwarzane do 1 lipca 2022 r. chyba, że prawnie uzasadnione byłoby ich dłuższe przetwarzanie.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Kontakt

e-mail: daneosobowe@ozogtomczykowski.pl

listownie: Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.