15 marca 2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy uruchamia usługę „Repozytorium Dokumentów Finansowych” („Repozytorium”),  za pomocą  której  będzie można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do ww. Repozytorium, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Co istotne, data 15 marca bieżącego roku jest datą graniczną dla wszystkich przedsiębiorców, z uwagi na to, że po tej dacie dokumenty finansowe takie jak bilans i rachunek zysków i strat, będą mogły być przekazywane do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie w formie elektronicznej.
 

Od tej daty (za wyjątkiem dokumentacji finansowej za rok 2017) wszystkie dokumenty finansowe będą musiały być składane wyłącznie w formie elektronicznej, natomiast sporządzenie dokumentów w formie elektronicznej będzie wymagało podpisania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Wąski krąg podmiotów uprawnionych do składania dokumentów oznacza również, iż nie będzie możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego przy składaniu rocznych dokumentów finansowych do Repozytorium.

Tak jak wskazano wyżej, wyjątek stanowią dokumenty obejmujące rok 2017, które będzie można przekazać w formie skanu (PDF) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną,  wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentacji, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk lub likwidator.

Zakończenie przyjmowania sprawozdań finansowych w formie dokumentów papierowych ma w zamierzeniu prowadzić do znacznego uproszczenia i usprawnienia funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego, jednak przynajmniej na początku, wymagać będzie dodatkowych czynności w postaci założenia konta w systemie eKRS. Wszystkie przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego kopie dokumentów finansowych będą musiały być opatrzone podpisem kwalifikowanym bądź potwierdzone podpisem za pomocą profilu zaufanego ePUAP, przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji danego przedsiębiorcy.

Przedmiotowe zmiany są wynikiem nowelizacji przepisów o ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym („Ustawa”). Nowelizacja wprowadza wiele rozwiązań przyspieszających i usprawniających działanie sądów rejestrowych. Wdrażane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego.

Skontaktuj się z nami

Michał Mieszkiełło

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

E: m.mieszkiello@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00, 503 316 264